سرولوژی

از جمله وظایف این بخش انجام آزمایشات مختلف سرولوژیکال مانند تب مالت حصبه و ... با بهره گیری از پرسنل با تجربه می باشد.

تجهیزات بخش :

دستگاه Minineph

شیکر و روتاتور