آنالیز ادرار وانگل شناسی

انجام آزمایشات برروی مایعات بدن منجمله ادرار با روش های مختلف جهت بررسی و آنالیز آنها و همچنین انجام آزمایشات با روش های معمول و یا خاص در تشخیص و شناسایی انگل های دستگاه گوارش و ... با بهره گیری از پرسنل مجرب جزء وظایف این بخش می باشد.