هماتولوژی و انعقاد

انجام کلیه آزمایشات معمول و تخصصی خون شناسی و انعقاد با بروز ترین دستگاه های هماتولوژی و بهره گیری از پرسنل متخصص در این زمینه

تجهیزات بخش :

دستگاه Sysmex XS500I

دستگاه Mindray BC 6800
دستگاه انعقاد Stago - Stratmax
دستگاه سدیمان ریدر LENA - Linear

سانتریفیوژ میکرو هماتوکریت