هورمون شناسی

انجام کلیه آزمایشات هورمونی و تومور مارکر ها در دوشیفت کاری و با سریع ترین زمان جوابدهی جزو وظایف این بخش می باشد.

تجهیزات این بخش :

2 دستگاه Cobas E411

دستگاه Cobas 6000

دستگاه Chorus TRIO