نمونه گیری در منزل

جهت نمونه گیری در منزل مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:
1- تماس با شماره 02833243324 و ارتباط با بخش پذیرش و یا مراجعه حضوری در روز قبل از انجام آزمایش
2- ارائه نسخه به روش مختلف (حضوری ، فکس ، تلگرام ، واتساپ ...)

3-راهنمایی بیمار و تعین زمان جهت نمونه گیری در منزل توسط بخش پذیرش