نمونه گیری اطفال

آزمایشگاه خاتم تنها آزمایشگاه مجهز به بخش تخصصی نمونه گیری اطفال و نوزادان می باشد.در این بخش سعی شده است با استفاده از تمامی امکانات موجود از استرس نمونه گیری در اطفال کاسته شود.نمونه گیر های مجرب و آموزش دیده این بخش تمامی توان خود را در جهت ارائه خدماتی بهتر به کودکان به کار میگیرند