بیوشیمی

این بخش با فعالیت در دو شیفت کاری، آزمایشات روتین و تخصصی بیوشیمی را به صورت روزانه و با دستگاه های کوباس و کیت های شرکت روش آلمان و با بهرگیری از پرسنل مجرب و آموزش دیده انجام می دهد.

تجهیزات این بخش :
Cobas 6000

Cobas C311

Mindray Bs 380

دستگاه الکترو آنالایزر