اخبار و اطلاعیه ها
افزایش تعداد واحد نمونه گیری تعداد واحد های پذیرش آزمایشگاه خاتم (ص) از 5 به 9 و تعداد واحد های نمونه گیری از 4 به 7 واحد افزایش یافت. بر این اساس مراجعه ...