• محیط آزمایشگاه
  • سلامت
  • نمونه گیری
  • پذیرش
  • 222
  • cobas 6000
  • 66
  • 20
  • 77

بخش های آزمایشگاه

Khatam Pathobiology Laboratory

به بخش های مورد نظر مراجعه کنید