• محیط آزمایشگاه
  • سلامت
  • نمونه گیری
  • پذیرش
  • 222
  • cobas 6000
  • 66
  • 20
  • 77

میثاق نامه

Khatam Pathobiology Laboratory

میثاق نامه

 

ما کارکنان خانواده صمیمی " آزمایشگاه خاتم " با خدای خویش عهد می بندیم که در جهت تحقق مهرورزی و خدمت به خلق خدا در انجام رسالت شغلی ، اصول زیر را در فرایند کار خود رعایت نماییم :

 

    پایبندی به باورهای اسلامی ، آموزه های دینی ، ارزش های ملی و رعایت اصول اخلاقی

 

 

    معرفت و شناخت کافی از استراتژی و اهداف کلان سیستم و کار بست آن در فرایند خدمت

 

 

    آگاهی و شناخت کافی از وظایف محوله و انجام مطلوب آن در جهت ایجاد و ارتقای انگیزش شغلی ، دانش و تقویت خود باوری

 

 

    رعایت کامل احترام " مراجعین و مخاطبین " با محوریت کرامت انسانی ، بیمار مداری و نگرش مثبت .

 

 

    ملاک قرار دادن اصل پاسخگویی با رعایت منطق اقناعی در چارچوب وظایف انسانی با رویکرد خیر و صلاح آزمایشگاه .

 

 

    استفاده از جایگاه و موقعیت شغلی در جلب رضایت و اعتماد مراجعین ، ارتقای سلامت سیستم در " خدمت بی منت به مردم " و تقویت تعلق سیستمی به صورت فردی و گروهی .

 

 

    رعایت کامل " نظم و مقررات " داخلی با در نظر گرفتن سلسله مراتب اداری و برنامه ریزی هدفمند در عملیاتی نمودن آن .

 

 

    تلاش وافر در نوآوری ، خلاقیت و تحول در حیطه مسئولیت جهت ارتقای سیستم با رعایت ضوابط و مقررات .

 

 

    تعهد در انجام وظایف و مسئولیت پذیری لازم با قبول شرایط و ضوابط آزمایشگاه در فرایند خدمت .

 

 

    تلاش در جهت پاسخگویی به مدیران ذیربط در حیطه وظایف خود و تعامل مبتنی بر باورهای اسلامی ، آموزه های دینی و ارزش های ملی با همکاران ، مخاطبین و مراجعین با لحاظ حفظ حرمت انسانی و احترام متقابل .