• محیط آزمایشگاه
  • سلامت
  • نمونه گیری
  • پذیرش
  • 222
  • cobas 6000
  • 66
  • 20
  • 77

نیایش نامه

Khatam Pathobiology Laboratory

نیــایش نامه

 

 

  من یک ایرانیم . سرزمین خویش را بسیار دوست دارم و به آن می بالم . سرزمین من سراسر گوهر و گنج است .

 

  من دوست دارم سرزمینم آباد و آزاد باشد و آرزویم بازیابی بزرگی روزگار کهن ایران و آسودگی و آرامش همه هم میهنانم و همه جهانیان است .

 

  به آشتی ، آسایش و آرامش می اندیشم و از جنگ و نابرابری و ستم بیزارم .

 

  دلداده ایران ام و مردمان آن را بسیار دوست دارم .

 

  همه مردم را گرامی و پاس می دارم .

 

  به همه مردم کمک می کنم چون می توانم کمک کنم . کمک کردن کار بسیار آسانی است . کمک نکردن کار بسیار سختی است ، چون کسی که نتواند با دیگران پیوند بنا کند و به آنان کمک کند ، بیمار است و خود نیازمند کمک است .

 

  من دوست دارم همه هم میهنانم همیشه لبخند بزنند ، شادی کنند و جشن برپا دارند . چون سرزمین ما سرزمین جشنها ست . . .

 

  خداوندا ماه گذشته را با نام تو آغاز کردیم ، در لحظه لحظه آن ماه وجود تو را در کنار خودمان احساس کردیم . از اینکه کمکمان کردی که کارهایمان را بدون خطا و اشتباه به پایان برسانیم و از اینکه اشتباهاتمان را به ید قدرت الهی ات چنان اصلاح فرمودی که حرمت و آبرویمان ، که بزرگترین سرمایه زندگیمان نیز هست ، خدشه دار نشود تو را سپاسگذاریم .

 

  پروردگارا خدمت به خلق تو لیاقتی می خواست که تو عنایت فرمودی و قرار گرفتن در مسیر شفای دردمندان خلق تو سعادتی می طلبید که تو مرحمت نمودی .

 

  پس در آستانه شروع ماه جدید از درگاه تو مسئلت می نماییم که لیاقت و سعادتمان را فزونی بخشی و از خطاها و اشتباهاتمان به لطف  کرم و احسان خود درگذری و آبرو و اعتبارمان را در کنف حمایت خود قرار دهی .

 

   بار الها . . .

 

  همه چیزمان را از تو داریم که تو بهترین بخشنده ای .

 

  همه چیزمان را به تو می سپاریم که تو بهترین نگهبانی .

 

  و همه آرزوهایمان را از تو می طلبیم که توئی قادر مطلق .

 

  پس با نام و یاد تو آغاز می کنیم ماه جدید فعالیتمان را و از همین لحظه خود را سرشار از انرژی ، شادمانی ، شادابی ، مثبت اندیشی ، کارائی و همه خوبیها می بینیم . چرا که ما ذره ای از بیکران توئیم و تو صاحب همه خوبیها .

 

                                                   ...     آزمایشگاه تشخیص طبی خـاتــــــــم (ص) ...