• محیط آزمایشگاه
  • سلامت
  • نمونه گیری
  • پذیرش
  • 222
  • cobas 6000
  • 66
  • 20
  • 77

برنامه انجام آزمایشات

Khatam Pathobiology Laboratory

 

برنامه انجام آزمایشات

 

                          

                برنامه آنجام آزمایش های تخصصی درآزمایشگاه تشخیص پزشکی خاتم

 

 

  

روزهای انجام آزمایش

 

آزمایشات

 

روزانه

 

Anti TTG(G&A)-Anti centromer P-B-Scl 70-Anti Sn/RNP-LKM 1-AMA-Prolactin-

Anti (SSA&SSB)-Anti B2Glycoprotein(G&M)-Helicobacter(G&A)Cardiolipin(G&M)-

T3-T4-TSH-TUP-Digoxin-Troponi I-HbA1C

 -Vit D IgG-IgM-IgA-PSA-FSH-LH-FerritinTestestron-

 

روزهای زوج

 

- Rubella(G&M) --Free PSA-HCV-HIV-HBC total-HBS(AG&Ab)-Estradiol-AFP--DHEA-Toxo(G&M)-Anti (PR3 & MPO)-CEA--PTH-Free T4--CH50-

 

روزهای فرد

 

Ca19-9 –Ca125-Ca15-3 –Cortisol-GH-Folic acid-Vit B12-HAV-HBE(Ag&Ab)-IgE-Free T3-ACTH-Insulin-C-peptid-CMV (G& M)-Progestrone-Anti Tg-Anti TPO-C3-C4-Microalbomin-B2 microglobulin(S&U)-Cerulloplasmin(S)

 

یکشنبه و جهارشنبه

 

Anti ds-DNA-ANA-ANTI CCP-

 

 

چهارشنبه: IGF1

HLA B27,B5,B51,B8

 

یکشنبه

PAPP-A-Free Beta

Quad marker & Double marker

H.Pylori Ag Stool

 

دوشنبه

 

 

 

17oh progestrone-Free Testestrone-Anderstandione

 

 

 

پنج شنبه

 Gliadin G

 

Hb Electrophores-Pro Electrophores