• محیط آزمایشگاه
  • سلامت
  • نمونه گیری
  • پذیرش
  • 222
  • cobas 6000
  • 66
  • 20
  • 77

نمونه گیری ادرار 24ساعته

Khatam Pathobiology Laboratory

راهنمای ادرار 24ساعته

 

این ادرار باید طی 24ساعت درون بانکه ای که تحویل شما داده شده است جمع آوری  شود بدین صورت که:

 

اولین ادرارصبح  را دور ریخته بعد از آن هر وقت که دستشویی رفتیددرتمام طول روز(صبح،بهداز ظهر،خارج از منزل،محل کار،....) ادرار تان را داخل بانکه بریزید تا اولین ادرارفردای آنروز!

 

اولین ادرار صبح فردای آن روز را هم درون ظرف بریزید و به آزمایشگاه بیاورید.

 

برای مثال:

 

جمع آوری ادرار از 8صبح شنبه الی 8صبح یکشنبه

 

شنبه ساعت 8صبح به دستشویی رفته و ادرار را دور ریخته و بعد از آن تا یکشنبه 8صبح ادرار را در درون ظرف ریخته،ادرار یکشنبه ساعت 8صبح را هم درون ظرف ریخته و به آزمایشگاه بیاورید