• محیط آزمایشگاه
  • سلامت
  • نمونه گیری
  • پذیرش
  • 222
  • cobas 6000
  • 66
  • 20
  • 77

راهنمای تهیه نمونه مدفوع

Khatam Pathobiology Laboratory

راهنمای تهیه نمونه مدفوع

 

توصیه های قابل ارائه به بیماران

 

آمادگی های لازم :

 

·     موادی که برای انجام رادیوگرافی خورده می شوند مانند باریم و روغن های معدنی ، ملین ها ، آنتی اسیدها ، بیسموت و برخی آنتی بیوتیک ها مانند تتراسایکلین ها حداقل از یک هفته قبل از نمونه گیری مصرف نشده باشند.

 

·     درمواردی که اندازه گیری کمی یا کیفی چربی در مدفوع مورد درخواست می باشد بیمار نباید پیش از جمع آوری نمونه از شیاف استفاده یا مواد روغنی مصرف نماید .

 

 

 

حجم نمونه موردنیاز ونکات مهم :

 

·     مقدار نمونه برای آزمایش انگل شناسی و میکروب شناسی درمدفوع قوام دار (جامد) حدود پنج گرم (به اندازه یک فندق ) و در مدفوع آبکی پنج میلی لیتر است . 

 

·         درصورت مشاهده کرم وهر مورد مشکوک درمدفوع به آزمایشگاه اطلاع داده شود.

 

·         نمونه مدفوع نباید با ادرار یا آب آلوده شود زیرا ادرار می تواند برخی از انگل های فعال رااز بین ببرد.

 

 

 

شرایط نگهداری نمونه ونحوه انتقال :

 

·     بیماران باید نمونه جمع آوری شده را خصوصاًدر موارد مشکوک به اسهال خونی بلافاصله به آزمایشگاه ارسال کنند. اگر انجام آزمایش حداکثر تا 30دقیقه پس از جمع آوری نمونه امکانپذیر نباشد،لازم است نمونه تازمان انتقال به آزمایشگاه در دمای یخچال (8-2 درجه)قرار داده شود.

 

برای این آزمایش :

 

·         احتیاج به ناشتا بودن نیست .

 

·         درب ظرف محتوی نمونه باید کاملاً بسته باشد.

 

·     درمواردی که آزمایش درچند نوبت باید انجام شود،به بیمار توصیه گرددهرنمونه باید بلافاصله پس از تهیه به آزمایشگاه تحویل گردد.درغیر این صورت تازمان انتقال نمونه به آزمایشگاه ،در دمای یخچال (8-2 درجه) قرارگیرد.

 

·         برچسب روی ظرف نمونه باید تمیز باقی بماند تا مشخصات آن خوانا باشد.

 

·         از بخش بلغمی یا خونی مدفوع نیز درون ظرف ریخته شود.

 

·         درطی یک روز نباید بیشتر ازیک نمونه ازبیمار جمع آوری نمود.

 

·         درصورتی که اندازه گیری کمی چربی 72ساعته مدفوع موردنظر می باشد ظرف جمع آوری نمونه باید ازقبل وزن شده باشد.

 

چنانچه بیمار دارو مصرف می کند حتماً در مورد داروهای مصرفی خود قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه مشورت نماید.

 

   نحوه جمع آوری نمونه

 

·         نمونه مدفوع باید در ظرف مخصوصی که از طرف آزمایشگاه تحویل می گردد و تمیز ، درب دار و فاقد مواد نگهدارنده است ، جمع آوری شود.

 

·         چنانچه به علتی امکان جمع آوری مستقیم مدفوع در ظرف نمونه گیری مقدور نباشد باید نکات زیر حتماً رعایت گردد:

 

1.      قبل از اجابت مزاج ، کف توالت باید کاملاً شسته و عاری از مواد شوینده و پاک کننده گردد(ترجیحاً بهتر است دو بار سیفون کشیده شود ).

 

2.   پس از اجابت مزاج بااستفاده از یک آبسلانگ یا اپلیکاتور ، مقدار کمی از سطح رویی مدفوع را بدون اینکه با ادرار یا آب مخلوط گردد، در ظرف مخصوص قرار داده و درب آن محکم بسته شود.

 

ملاحظات ایمنی

 

چون هر نمونه مدفوع می تواند منبع مهمی جهت انتقال باکتری ، ویروس و انگل محسوب شود ، لذا باید به رعایت نکات بهداشتی در هنگام جمع آوری و انتقال آن توجه شود.