• محیط آزمایشگاه
  • سلامت
  • نمونه گیری
  • پذیرش
  • 222
  • cobas 6000
  • 66
  • 20
  • 77

آزمايشاتی كه رعايت موارد خاص میخواهد

Khatam Pathobiology Laboratory

 

    Acid Phosphatase, Serum or Plasma

 نمونه‌گيري بلافاصله پس از معاينه ركتال (DRE)، بافت برداري سوزني پروستات و ماساژ پروستات نبايد انجام گردد.

ALT و AST:

 فعاليت بدني شديد سبب افزايش مي‌گردد و بايد اجتناب شود.

 

Albumin, Serum

 بستن تورنيكه به مدت طولاني مي‌تواند سبب افزايش آلبومين سرم به صورت تصنعي گردد.

 

Calcium,Ionized,Serum

 بيمار بايد براي مدت 30 دقيقه قبل از نمونه‌گيري دراز بكشد.

 

CSF Glucose

 براي اندازه‌گيري گلوكز CSF نياز به انجام آزمايش گلوكز پلاسما نيز هست و حالت مطلوب آن است كه دو ساعت قبل از انجام آزمايش بر روي CSF انجام گردد.

 

Fat, Urine

از آلودگي نمونه با روغن‌ها و لوبريكانت‌ها، صابون‌ها و پودر دست‌كش اجتناب شود.

 

Occult Blood, Stool

 اين مبحث در مجموعه راهنماي آماده سازي مراجعان آزمايشگاه شرح داده شده است.

 

Oxalate, Urine

 بيمار بايد ترجيحاً در منزل بوده و مايعات و غذاي معمولي مصرف كند.

 

PSA, Serum

 بيمار نبايد اخيراً معاينه ركتال (DRE) و يا بافت برداري سوزني پروستات شده باشد. انزال ممكن است سبب افزايش موقت و جزيي شود.

 

Renin Plasma Activity (RPA)

 متغيرهاي قبل از آزمايش (Pre-examination) كه بايد تحت نظارت باشند عبارتند از تعادل سديم، وضعيت قرارگيري بيمار، داروهاي ضد فشار خون و زمان نمونه‌گيري.

 

 

     Semen Analysis

 دو تا سه روز قبل از نمونه‌گيري نبايد انزال رخ داده باشد ( ولي نه بيشتر از هفت روز).

 

Thyroglobulin, Serum

 آزمايش نبايد خيلي زود پس از انجام بافت برداري سوزني، جراحي تيروئيد يا درمان با يد راديراكتيو انجام شود.