• محیط آزمایشگاه
  • سلامت
  • نمونه گیری
  • پذیرش
  • 222
  • cobas 6000
  • 66
  • 20
  • 77

آزمایشاتی که رژیم دارویی خاص میخواهد

Khatam Pathobiology Laboratory

 

Aldosterone,Serum or Urine

قبل از انجام آزمايش بايد هيپوكالمي اصلاح گردد و در صورت استفاده از داروهاي ضد فشار خون و ديوتيك، حداقل از دو هفته قبل( ترجيحاً چهار تا شش هفته قبل) از انجام آزمايش با نظر پزشك قطع گردند.

 

Aluminum,Serum or Urine

 بيمار نبايد از 24 ساعت قبل از آنتي اسيدهاي حاوي آلومينيوم مانند آمفوژل يا سركرالفيت استفاده نمايد.

 

ACE,Serum

كاپتوپريل و انالاپريل باعث كاهش مقادير سرمي ACE مي‌گردند.

 

ADH, Plasma

بيمار بايد از مصرف موادي مانند نيكوتين، الكل، كافئين و ديورتيك‌ها كه با ترشح ADH تداخل مي‌نمايند، خودداري نمايد.

 

Bleeding Time

 بيمار بايد از مصرف آسپرين و داروهاي مشابه در طي هفته قبل از انجام آزمايش منع گردد.

 

Catecholamines,Fractionation, Plasma

 مصرف داروهايي مانند متيل‌دوپا و پروپرانولول كه شبيه به اپي‌نفرين و نوراپي‌نفرين هستند بايد يك هفته قبل از انجام آزمايش قطع گردند.

 

Cortisol,Serum or Urine

 بيمار بايد از مصرف اسپيرونولاكتون يا كيناكرين اجتناب كرده و بدون استرس باشد.

 

Ferritin, Serum

 هنتگامي كه بيمار تحت درمان با آهن است، تعيين فريتين سرم چندان قابل اعتماد نخواهد بود.

 

GTT,Plasma

بسياري از داروها مثل استروئيدها ، ديورتيك‌ها، داروهاي ضد تشنج، داروهاي سايكواكتيو،  داروهاي ضد سل و ضد التهاب تداخل ايجاد مي‌كنند.

 

5-HIAA, Urine

 براي حداقل 72-48 ساعت قبل از نمونه‌گيري و در طي جمع‌آوري نمونه، بيمار بايد از مصرف داروهاي استامينوفن، ساليسيلات‌ها، فناستين، شربت سرفه حاوي گليكولات گليسيرين، ناپروكسن، متوكاربامول، ايمي پرامين، ايزونيازيد، مهاركننده‌هاي منوآمين اكسيداز (MAOI)، متنامين، متيل دوپا، رزرپين و فنوتيازين‌ها منع شود.

 

Homovanillic Acid (HVA), Urine

بيمار بايد حتي‌المقدور 48 ساعت پيش از جمع‌آوري نمونه آسپرين، دي سولفيرام، رزرپين و پيريدوكسين مصرف نكرده باشد. لوودوپا هم بايد تا دو هفته قبل مصرف نشده باشد.

 

Intrinsic Factor Blocking Antibody

 بيمار از يك هفته قبل از آزمايش نبايد ويتامين b12 تزريق كرده باشد.

 

Oxalate, Urine

از 24 ساعت قبل از جمع‌آوري نمونه از مصرف ويتامين c اجتناب شود.

 

PH,Stool

 روش‌هاي تشخيصي با باريم و استفاده از مسهل تا يك هفته قبل نبايد انجام شده باشند.

 

Platelet Aggregation

بيمار از هفت روز قبل از انجام آزمايش نبايد آسپرين دريافت كرده باشد و بايد از مصرف داروهاي ضد التهابي غيراستروئيدي (NSAIDs)  يا ساير عوامل مهاركننده پلاكت هم اجتناب كند.

 

Protein C

مصرف ضد انعقاد خوراكي توسط بيمار سوال شود چرا كه سطوح پروتئين C با مصرف وارفارين كاهش مي‌يابد و تا زماني كه بيمار حداقل به مدت 10 روز مصرف وارفارين را متوقف نكرده نبايد آزمايش انجام شود.

 

Protein S

 سطوح پروتئين S با مصرف استروژن يا وارفارين و در طي حاملگي كاهش مي‌يابد و تا زماني كه بيمار حداقل به مدت 10 روز مصرف وارفارين را متوقف نكرده نبايد آزمايش انجام شود.

 

PT,PTT

هر چند كه هپارين ‌PTT را طولاني مي‌كند ولي به مقادير كمتر مي‌تواند PT را هم طولاني كند. هيرودين و آرگاتروبان PT و PTT را هم طولاني كند. بنابراين بهترين حالت اين است كه نمونه مربوط به آزمايش‌هاي انعقادي مستقيماً از يك وريد محيطي گرفته شود و از بازويي كه هپارين، هيرودين يا آرگاتروبان تزريق مي‌شود، خون‌گيري صورت نگيرد.

 

Protoporphyrin, Free Erythrocyte (FEP)

بيمار بايد در 24 ساعت گذشته الكل مصرف نكرده باشد و حالت مطلوب اين است كه در يك هفته گذشته هيچ دارويي مصرف نكرده باشد.

 

Schilling Test

بيمار از سه روز قبل از انجام آزمايش نبايد ويتامين‌هاي گروه B را دريافت كرده باشد.

 

Vasoactive Intestinal Peptide (VIP), Plasma

 بيمار بايد از 24 ساعت قبل آنتي اسيد مصرف نكرده باشد و تمامي درمان‌ها بايد از 24 تا 48 ساعت قبل قطع شوند.