• محیط آزمایشگاه
  • سلامت
  • نمونه گیری
  • پذیرش
  • 222
  • cobas 6000
  • 66
  • 20
  • 77

آزمایشاتی که زمان بندی خاص میخواهد

Khatam Pathobiology Laboratory

 

 

      aPTT

 

 در بيماران تحت درمان با هپارين بهترين زمان نمونه‌گيري 30 دقيقه تا يك ساعت قبل از دوز هپارين است.

 

 

ACTH,Plasma

 

 جهت اندازه‌گيري‌هاي متوالي لازم است نمونه‌گيري در روزهاي مختلف در يك ساعت ثابت انجام شود. همچنين نمونه‌هايي كه براي اثبات وجود ريتم شبانه روزي طبيعي گرفته مي‌شوند بايد بين 6 و 10 صبح و بين 9 شب تا نيمه شب باشند.

 

 

AFP, Serum

 

 جهت غربالگري نشانگان داون زمان مطلوب، هفته 16 تا 18 حاملگي است.

 

 

Androstenedione,Serum

 

 در زنان نمونه بايد يك هفته قبل يا بعد از دوره قاعدگي گرفته شود.

 

 

Estriol,Unconjugated,Pregnancy,Serum or Plasma or Urin

 

 جهت غربالگري نشانگان داون و نشانگان ادوارد، زمان مطلوب هفته 16 تا 18 حاملگي است.

 

 

GTT,Plasma

 

 بيمار بايد فعاليت داشته باشد و از سه روز قبل دريافت غذاي كافي با كربوهيدرات كافي (حداقل 150 گرم كربوهيدرات در روز) داشته و از 12 ساعت قبل از انجام آزمايش نيز ناشتا باشد.

 

 

Glycated Hemoglobin (HbA1C),Blood

 

 در بيماران مبتلا به ديابت نوع اول آزمايش با فاصله سه ماه توصيه مي‌شود. در مبتلايان به ديابت نوع دوم در هنگام تشخيص بيماري و هر شش ماه يا هر گاه كه نظارت خوب بر بيماري مورد نياز باشد درخواست مي‌شود.

 

 

Inhibin A, Serum

 

 اندازه‌گيري فقط بعد از هفته 14 حاملگي انجام مي‌شود.

 

 

Iron, Serum

 

 به علت تاثيرات ريتم شبانه روزي آهن و اينكه سطح آهن سرم در عصر پايين‌تر است. نمونه بايد در حالت ناشتا و صبح گرفته شود.

 

 

Lithium, Serum

 

 نمونه را 12 ساعت پس از مصرف آخرين دوز دارو بگيريد.

 

 

Urobilinogen, 2-Hour Urine

 از آنجايي كه يك پيك واضح در طي روز در دفع آن وجود دارد، بنابراين حالت مطلوب، يك نمونه عصرگاهي خواهد بود.