• محیط آزمایشگاه
  • سلامت
  • نمونه گیری
  • پذیرش
  • 222
  • cobas 6000
  • 66
  • 20
  • 77

آزمایشاتی که الزاما ناشتایی میخواهد

Khatam Pathobiology Laboratory

 

 ACTH,plasma(ناشتايي از نيمه شب)

 

Alkaline phosphatase,Serum

 

α1- Acids Glycoprotein, Serum

 

 Amino Acids, Plasma(شيرخواران چهار ساعت ناشتايي ولي كودكان و بزرگسالان 12 ساعت)

 

Ascorbic Acid, Serum

 

Calcitonin,Serum or Plasma

 

Ceruloplasmin, Serum or Plasma

 

FBS

 

Folic acid, Serum

 

Glucagon, Plasma

 

HDL, LDL

 

Iron, Serum

 

Lactose Tolerance Test

 

Leptin, Serum  (12 ساعت ناشتايي)

 

Lipase, Serum

 

 PTH,Serum( ولي آب مي‌تواند بنوشد)

 

Schilling Test

 

Transthyretin,Serum

  

  Triglycerides,Serum or Plasma (10 تا 14 ساعت)

 

 

 Vitamin A, Serum or Plasma( حداقل 8 ساعت)