• محیط آزمایشگاه
  • سلامت
  • نمونه گیری
  • پذیرش
  • 222
  • cobas 6000
  • 66
  • 20
  • 77

شرایط قبل از انجام آزمایش پرولاکتین

Khatam Pathobiology Laboratory

شرایط آزمایش پرولاکتین:

 

1-شب قبل از آزمایش خواب راحتی داشته باشید

 

2-نزدیکی نداشته باشید.

 

3-صبح روز آزمایش بدون تنش و استرس به آزمایشگاه آمده باشید.

 

4- لحظه ای که از شما نمونه گیری میشود باید 3ساعت از بیدار شدن شما از خواب گذشته باشد