• محیط آزمایشگاه
  • سلامت
  • نمونه گیری
  • پذیرش
  • 222
  • cobas 6000
  • 66
  • 20
  • 77

برنامه عید آزمایشگاه خاتم ص

Khatam Pathobiology Laboratory

1397/12/27
برنامه عید آزمایشگاه خاتم ص


 مراجعین محترم آزمایشگاه خاتم(ص)  در روزهای کاری نوروز 1398 از ساعت 8 تا 12 صرفا جهت انجام آزمایشات غربالگری خانم های باردار دایر میباشد.