• محیط آزمایشگاه
  • سلامت
  • نمونه گیری
  • پذیرش
  • 222
  • cobas 6000
  • 66
  • 20
  • 77آزمایشات

Tests

سازمان های طرف قرداد

Organizers Of The Contract
بانک تجارت
بیمه نیروهای مسلح
بانک ملت
بیمه دانا
بیمه پارسیان
بیمه خدمات درمانی
بیمه تکمیلی آتیه سازان
بیمه سازمان تامین اجتماعی
بیمه ایران
بانک صادرات
بانک کشاورزی
بانک ملی