• محیط آزمایشگاه
  • سلامت
  • نمونه گیری
  • پذیرش
  • 222
  • cobas 6000
  • 66
  • 20
  • 77

مقالات

Khatam Pathobiology Laboratory
رژیم غذایی برای دیابت

1395/5/5

کلسترول بالا و دیابت

1395/5/3

بیماری ام اس و تشخیص آن

1395/5/5

تفسیر کلی از آزمایش خون

1395/5/5

مشاوره برای بیماری ایدز و آزمایش HIV

1395/6/7

بررسی عوامل موثر در کم وزنی در هنگام تولد

1395/5/5

تست های آزمایشگاهی به تفکیک بخش

1395/5/5